Staj

Staj başvurusunda izlenecek adımlar ve gerekli belgeleri indirmek için tıklayın.

INE3995 Staj Raporunu indirmek için tıklayın.

INE4995 Staj Raporunu indirmek için tıklayın.

 

ENDÜSTRİ  MÜHENDİSLİĞİ STAJ YÖNERGESİ

1. Staj Tanımı

Staj, mühendislik lisans öğretiminde alınan mühendislik bilgilerinin çalışma hayatında uygulanışını gözlemlemek için öngörülmüş ve öğretim süreci içinde zamanı, süresi ve konusu aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda bölümlerce uygun görülen özel veya kamu işyerlerinde yapılan uygulama çalışmasıdır.  

2. Stajın Amacı

Mühendislik eğitimi boyunca yapılacak stajlar, öğrencilerin ilgi alanlarını  keşfetmelerine yardımcı olmayı, onları iş hayatına hazırlamayı ve öğrenilen teorik bilgileri uygulamaya geçirmeyi amaçlamaktadır.  

3. Staj Tarihleri ve Süreleri

 1. Staj; dördüncü yarıyıldan sonra, akademik tatillerde, herbiri en az 20 iş günü süreli iki dönemde yapılır. Her staj dönemi farklı bir işletmede tamamlanmak zorundadır.
 1. INE3995 stajının mutlaka üretim süreci olan bir firmada tamamlanması gerekmektedir. Öğrenci üretim sürecinde bulunabilmeli ve çeşitli üretim süreçlerini yakından görebilmelidir. INE3995 stajının yapılabileceği departmanlar; Üretim, Üretim Planlama, ARGE, Satın Alma, Kalite, Satış Sonrası Destek, Lojistik/Tedarik Zinciri ve benzer departmanlar olarak tanımlanmıştır. INE4995 stajında üretim firması şartı aranmaz, fakat öğrencilerin Endüstri Mühendisliği uygulamaları gözlemleyecekleri firmalarda staj yapmaları teşvik edilir.
 1. Her staj bir ders olarak değerlendirilir ve öğrencinin not belgesinde, stajın yapıldığı tarihi izleyen yarıyıl programında, bir ders koduyla gösterilir. Öğrenci bu dersi almak zorundadır. Bu dersler için ilgili yönetmeliğe uygun olarak başarılı / başarısız (satisfactory / unsatisfactory) notlarından biri verilir.

4. Staj Yeri Temini ve Staj Başvurusu

 1. Öğrenciler, bölüm tarafından onaylanan işyerlerinde staj yapabilirler. Staj yapılacak işletmede kapsamlı endüstri mühendisliği uygulamaları yapılması gerekmektedir.
 1. Öğrenci staja başlamadan önce bölüm web sayfasından “Staj Başvuru Belgesi” ve “Staj Sicil Belgesi” almalıdır. Firma tarafından istenilirse bölüm staj sorumlusundan “Staj Zorunluluk Belgesi” de alabilir.
 1. İlgili kurum, staj başlamadan önce, öğrencinin “Staj Başvuru Belgesi”ni doldurup onaylamalıdır. “Staj Başvuru Belgesi” yerine, öğrencinin staj yapacağı kurumdan alacağı, kurumun antetli kağıdına onaylı, şirket bilgilerini içeren, staj yapılacak bölümü ve yapılacak işi açıklayan yazı da yeterli olur. “Staj Başvuru Belgesi”nin aslı bölüm staj sorumlusuna onaylatılıp bir kopyası elektronik ortamda veya elden bölüm staj sorumlusuna teslim edilmelidir.
 1. Mali işler ofisinde izlenecek adımlar http://www.bahcesehir.edu.tr/icerik/3208-personel-daire-baskanligi-staj-yonergesi adresinden takip edilmelidir.
 1. Öğrenci, mali işler ofisinde gerekli işlemleri yaptırdıktan sonra staja başlayabilir. İşlemleri tamamlanmamış stajlar kabul edilmez.

5. Staj Çalışması

 1. Staj yeri belli olan her öğrenci, aldığı “Öğrenci Staj Sicil Belgesi”ni staj yaptığı firmadaki staj danışmanına iletir. Bu belge, staj tamamlandıktan sonra staj danışmanı tarafından onaylanıp, kapalı bir zarf içinde öğrenciye verilir. Öğrenci bu zarfı staj defteriyle birlikte bölüm staj sorumlusuna teslim eder.
 1. Öğrenci staj kılavuzu doğrultusunda staj çalışmalarını sürdürür ve staj defterini staj kılavuzundaki soruları cevaplayarak hazırlar. Staj kılavuzu bölüm web sayfasından temin edilmelidir.
 1. Bölüm, gerektiğinde, staj yerlerinde öğrencilerin çalışmalarını ve devamlılıklarını denetler.
 1. Stajını tamamlayan öğrenci, stajı izleyen dönemin başından itibaren staj sorumlusunun yapacağı duyurulara uygun olarak en geç bir ay içinde, bu yönerge ekinde belirtilen biçimde hazırlanmış staj defterinin dijital (“.doc” formatında) ve ciltli birer kopyasını bölüm staj sorumlusuna teslim eder. Staj defterini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin stajı başarısız sayılır. Staj dersini alan öğrenciler, staj sorumlusunun yapacağı duyuruları takip etmekle yükümlüdür. 

6. Staj Değerlendirmesi

Staj defteri, bölüm staj sorumlusu tarafından bölüm staj komisyonuna iletilir. Staj değerlendirmesi iki aşamadan oluşur.  

 1. Birinci aşamada stajın geçerli ve başarılı olup olmadığı saptanır. Staj yapılan işyerinin uygun olmaması, Staj Sicil Formu’nda öğrenciye verilen notların ortalamasının 3.00/5.00’dan düşük olması, staj süresince yeterli çalışma yapılmaması veya yapıldığı belirtilen çalışmaların staj danışmanı tarafından onaylanmamış olması durumlarında staj başarısız olarak değerlendirilir. Bu durumda staj raporu değerlendirmeye alınmaz.
 1. İkinci aşamada, geçerli staja ilişkin rapor değerlendirilir. Bölüm Staj Komisyonu, biçim ve içerik olarak incelediği raporu kabul eder, ya da düzeltme ister. Staj raporu için düzeltme istenmesi durumunda, öğrenci bir ay içinde düzeltilmiş staj raporunu bölüme teslim etmek zorundadır. Staj raporunun kabul edilmesi durumunda staj başarılı; düzeltme istenen raporun zamanında teslim edilmemesi veya ikinci kez reddedilmesi durumunda ise staj başarısız sayılır.

7. Özel Koşullar

 1. Beklemeli öğrenciler, son sınıf öğrencileri ve yaz okulundan ders alan öğrenciler, öğrenci işlerinden veya danışmanlarından onaylı ders programları ile başvurmaları durumunda, en az  üç tam iş günü serbest olmak koşulu ile, akademik yıl içerisinde staj çalışması yapabilirler.
 1. İlgili öğretim üyesi ve Bölüm Staj Komisyonu’nun uygun görmesi durumunda, üniversite laboratuvarlarında ya da uygulama merkezlerinde yapılan, süre ve kapsam koşullarını sağlayan çalışmalar, bir dönem stajı olarak kabul edilir.
 1. Çift anadal programı kapsamında olan öğrenciler, ikinci dalları ile ilgili en az bir ek staj yapmak zorundadırlar.
 1. Staj belgelerinin değerlendirilmesinde ve stajlardan muaf tutulma işlemlerinde, yukarıda açıklanan hususların dışında kalan durumlarda Endüstri Mühendisliği Staj Komisyonu yetkilidir.
Bu içerik 24/07/2017 tarihinde güncellenmiştir.