Hemşirelik Doktora Programı - Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

HEM 6001 - Sağlık Bilimlerinde Kuram ve Modeller (2.0.2)

Sağlık bakımı/hemşirelik uygulamalarında; araştırmalardan elde edilen bilgileri uygulamaya aktarma, bakımda yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi kazandırma ve bilimsel sorun çözme yöntemini kullanmayı sağlayan kuram/modellerin kullanılmasına ilişkin bilgi ve becerileri içerir.

HEM 6003 - Hemşirelik Felsefesi (2.0.2)

Hemşirelik felsefesi, temel ilke ve kavramlarının bilinmesi ile hemşirenin sağlık bakımı sistemi içindeki uygulayıcı, eğitici, yönetici ve araştırıcı rollerini humanistik bakış açısı ve alturistik değerler doğrultusunda bilimsel olarak yerine getirmesine ilişkin bilgileri kapsar.

HEM 6005 - Araştırma Yöntemleri (2.0.2)

Sağlık bilimlerinde araştırmalar ve temel etik ilkeler, araştırmaların planlanması, araştırma tasarımları, veri toplanması, verilerin düzenlenmesi, sonuçların tartışılması, araştırmanın yazılması, projelerin makale haline getirilmesi ve bilimsel toplantılarda sunum stratejileri ile ilgili bilgileri kapsar.

HEM 6007 - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (2.2.3)

Aile ve toplum içinde çocuk sağlığını korumaya yönelik uygulamaları, çocuklarda sık karşılaşılan hastalıkları ve hemşirelik bakımını, yüksek riskli çocuk ve ebeveyn özelliklerini, çocukta iletişim tekniklerini, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği konusunda karşılaşılan etik sorunları kapsar.

HEM 6009 - Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (2.2.3)

Cerrahi hastasının bütüncül bir yaklaşımla bakımını, eğitimini, rehabilitasyonunu sağlayabilecek bilgi ve davranış kazandırmayı amaçlar. Cerrahi enfeksiyonlar, yara iyileşmesi, farklı sistemlerin cerrahi hastalıkları, organ transplantasyonu ve hemşirelik bakımı ile ilgili bilgi ve uygulamaları kapsar.

HEM 6011 - Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (2.2.3)

Üreme sağlığı, kadın sağlığının koruma ve geliştirilmesi, kadının sağlık ve psikososyal sorunları, gebelik, doğum öncesi, anı ve sonrası dönemlerde bakımı ve yeni doğanın bakım gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik bilgi ve uygulamaları kapsar.

HEM 6013 - Hemşirelikte Yönetim (2.2.3)

Çağdaş yönetim bilgi ve tekniklerinin sağlıkla ilgili kurumlarda uygulanması, yönetici hemşirelerin karşılaştıkları sorunlar ve sorunların çözümü için gerekli bilgi ve becerinin etkinlik ve verimliliği arttırma yeterliliğinin kazanılması ile ilgili bilgi ve uygulamaları kapsar.

HEM 6015 - Kronik Hastalıklarda Bakım (2.2.3)

Dünyada ve ülkemizde sık rastlanan kronik hastalıklar, kronik hastalıkların önlenmesine ilişkin sağlık politikaları, kronik hastalıklarda bakım modelleri, kronik hastalıkların yönetimi, kronik hastalıkların önlenmesi, kronik hastaların tedavisi ve bakımı ile ilgili bilgileri kapsar.

HEM 6017 - Kardiyoloji Hemşireliği (2.2.3)

Toplumda sık karşılaşılan kalp hastalıklarının birincil, ikincil, üçüncül korunma önlemlerinin, gelişen tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulanması, klinik sorunların yönetimine ilişkin hemşirelik bakımı bilgi ve uygulamalarını kapsar.

HEM 6019 - Farmakoloji (2.0.2)

Farmakoloji ile ilgili temel bilgiler, temel ilaç uygulama ilkeleri, ilaç uygulama yolları, ilaçlarla ilgili farmakokinetik ve farmakodinamik olaylar ile ilaçlar arasındaki etkileşimler, özel gruplarda ilaç tedavisinin yönetimine yönelik bilgi ve becerileri içerir.

HEM 6021 - Araştırma Etiği (2.0.2)

Sağlık bilimlerinde klinik araştırmalar, insan haklarının korunması, klinik araştırmaların planlanması, klinik araştırma yöntemlerinin seçilmesi, uygulanması, izlemlerin yapılması, verilerin düzenlenmesi ve kayıt edilmesi sürecindeki araştırma etik ilkelerini kapsar.

HEM 6023 - Geriatri (2.0.2)

Yaşlı sağlığına ilişkin temel kavram ve ilkeleri, yaşlı bireylerin sağlık sorunlarına ilişkin birincil ve ikincil korunma, yaşlı bireylerde sık karşılaşılan sağlık sorunlarında tanılama, bakımını planlama, uygulama ve değerlendirme süreci doğrultusundaki bilgileri kapsar.

HEM 6025 - Rehabilitasyon (2.0.2)

Yetersizlik, özürlülük ve engelliliğe neden olan durumlarda bireyin fonksiyonel olarak değerlendirilmesi, yaşam kalitesi ve süresinin yükseltilmesine ilişkin bilgi ve uygulamaları kapsar. Kronik hastalıklarda belirleyici kriterler doğrultusunda klinik sorunlara özgü etkili eğitim, yöntem ve stratejilerinin geliştirilmesi ile ilgili bilgi ve uygulamaları içerir.

HEM 6027 - Sağlığı Geliştirme (2.0.2)

Sağlık, sağlığı etkileyen faktörler, birey, aile ve toplumun sağlığının geliştirilmesi ile ilgili genel kavramlar, sağlığı geliştirme modelleri, sağlığı geliştirme davranışları ile ilgili bilgileri kapsar.

HEM 6029 - Davranış Nörobiyolojisi (2.0.2)

Nöroanatomi, fizyolojik ve biyokimyasal fonksiyonlar, beyin-davranış ilişkisi, öğrenme, bellek ve dikkat nörobiyolojisi ile ilgili bilgiyi kapsar

HEM 6002 - Sağlık Bilişimi (2.0.2)

Sağlık bakımının yönetim ve sunumuna ilişkin bilgilerin iletimi, etkin kullanımı için gerekli yazılım, yöntem ve yönergelerin tanıtımı, sağlık bakım ortamlarındaki bilgi ve enformasyon yönetim sistemlerine ilişkin problemleri, bilgi ve sınıflama sistemleri hakkındaki uygulamaları içerir.

HEM 6004 - Kanıta Dayalı Uygulamalar (2.0.2)

Sağlık bilimlerinde kanıta dayalı sağlık bilgilerine ulaşmayı, verilerin analizini, araştırma ve uygulamalarda kanıta dayalı veritabanı ve yayınların kullanım esaslarını kapsar.

HEM 6006 - Sağlık Bilimlerinde Eğitim (2.0.2)

Sağlık bilimlerinde eğitim felsefesi ışığında öğretim ve öğrenim programının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi ile ilgili yöntem ve teknikler incelenir. Elde edilen bilgilerden eğitim ortamlarında yararlanılması hedeflenir.

HEM 6008 – Hemşirelik Esasları (2.2.3)

Bilimsel/teknolojik gelişmelerin ışığında humanistik hemşirelik felsefesi ve değerlerini benimseyerek araştırmalara/kanıta dayalı bilimsel uygulamalar ile kaliteli hemşirelik bakımının verilmesini içerir.

HEM 6010 - İç Hastalıkları Hemşireliği (2.2.3)

Sağlık ve hastalığa ilişkin temel kavramları, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, nörolojik sistem, endokrin sistem, hemotolojik sistem, gastrointestinal sistem, üriner sistem, neoplastik sistem ve immün sistem hastalıklarında birincil, ikincil ve üçüncül koruma düzeylerindeki bakım girişimlerine yönelik bilgi ve uygulamaları kapsar.

HEM 6012- Psikiyatri Hemşireliği (2.2.3)

Birey ve toplumun ruh sağlığını koruma, ruhsal sorunlarla baş etme ve hastalık durumlarında gerekli bakımı vermeye ilişkin bilgi ve uygulamaları kapsar.

HEM 6014 - Halk Sağlığı Hemşireliği (2.2.3)

Temel sağlık hizmetleri yaklaşımı ile toplum ve aile sağlığı sürecini kullanarak birey, aile ve toplum sağlığını geliştirmeye, riskli gruplara doğrudan bakımda rol ve sorumlulukları yerine getirmeye yönelik bilgi ve uygulamaları kapsar.

HEM 6016 - Yoğun Bakım (2.2.3)

Yoğun bakım gereksinimi olan bireyin tanılanması, yoğun bakım ünitesindeki hastanın bakım girişimlerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgi ve uygulamaları kapsar.

HEM 6018 - Onkoloji Hemşireliği (2.2.3)

Kanserde risk faktörlerini, birincil ve ikincil korunma önlemlerini, kemoterapi, radyoterapi, kemik iliği transplantasyonu gibi tedavi girişimlerinde bakımı, semptom yönetimi ve onkolojik acillerle ilgili hemşirelik girişimlerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgi ve uygulamaları kapsar.

HEM 6020 - Aile Sağlığı (2.0.2)

Birey ve ailenin sağlıklı yaşam süreci ve sağlıklı ortam oluşturacak temel davranışlar kazanması, sağlık bakımlarına katılımının sağlanması, aile sağlığına ilişkin temel kavram ve uygulamaları içerir.

HEM 6022 - Kültürlerarası Bakım (2.0.2)

Kültür kavramı, kuramı, eğitim süreci-insan, toplum ve kültür boyutları ile insan davranışlarını dikkate alarak transkültürel bakım verme bilgi ve becerilerini içerir.

HEM 6024 - Sağlık Politikaları (2.0.2)

Dünyada ve ülkemizde sağlık sorunları ve öncelikleri, sağlık politikaları, sağlık hizmetlerinde hakkaniyet teorileri, sağlık hizmetlerinde finansmanı, ulusal ve uluslar arası sağlık kuruluşları ile ilgili bilgileri kapsar.

HEM 6026 – Psikoterapi (2.0.2)

Psikoterapi ile ilgili temel kavramlar, psikoterapi kuramları, psikoterapi alanları ve temel psikoterapi teknikleri ile ilgili bilgileri kapsar.

Bu içerik 02/07/2014 tarihinde güncellenmiştir.