ÖİDB İLETİŞİM FORMU

 
* Bahçeşehir Üniversitesi Bilgi Alma ve Çözüm Merkezi tarafından aranıp bilgilendirileceksiniz.

 

 

FAYDALI LİNKLER

 

 

 


 

 

 

 

İngilizce Hazırlık Programı Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Üniversitesinde yürütülen İngilizce hazırlık programına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bahçeşehir Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin devam etmeleri gereken İngilizce hazırlık programının eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 49 uncu maddesine ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 47 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Program Direktörlüğü: Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Direktörlüğünü,
b) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,
c) Senato: Bahçeşehir Üniversitesi Senatosunu,
ç) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Bahçeşehir Üniversitesi bünyesindeki fakülte, meslek yüksekokulu ve enstitülerin yönetim kurullarını
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Hazırlık Programı ve Değerlendirme

İngilizce hazırlık programı
MADDE 5 – (1) İngilizce hazırlık programının amacı; ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına yeni kabul edilen öğrencilerin İngilizce bilgilerini Üniversitedeki dersleri takip edebilecek düzeye getirmektir.
(2) İngilizce hazırlık programında eğitim; hazırlık, yaz okulu ve destek sınıfları adı altında uygulanır. Eğitim süreleri her yıl Senato tarafından onaylanan akademik takvimle belirlenir.

İngilizce yeterlik sınavı
MADDE 6 – (1) Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına yeni kabul edilen öğrencilerin İngilizce yeterlikleri, akademik yıl başında Program Direktörlüğü tarafından hazırlanan ve uygulanan yeterlik sınavı ile belirlenir. Yeterlik sınavında başarı notu; ön lisans öğrencileri için en az %50, lisans öğrencileri için en az %60, yüksek lisans öğrencileri için en az %65, doktora öğrencileri için en az %70’dir.
(2) Ön lisans ve lisans düzeyinde, öğretim dili İngilizce olan başka bir Yükseköğretim kurumunda Hazırlık Sınıfı'nda başarılı olan öğrencilerin Bahçeşehir Üniversitesi “İngilizce Yeterlik Sınavı’na” katılmaları veya Üniversitemiz tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarından yeterli puanı elde etmeleri gerekmektedir. Bahçeşehir Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen koşullar dahilinde TOEFL, IELTS gibi uluslararası dil sınavlarından yeterli puanı elde eden öğrenciler kazandıkları bölüme kayıt yaptırabilirler.
(3) Lisansüstü öğrencilerin hazırlık sınıfına kayıt koşulları Program Direktörlüğünce belirlenir

Düzey belirleme sınavı
MADDE 7 – (1) İngilizce hazırlık sınıfında öğrencilerin hangi grupta eğitim görecekleri yeterlik sınavı sonuçları ile Program Direktörlüğü tarafından hazırlanıp, uygulanan düzey belirleme sınavı sonuçlarına göre belirlenir. Grupların haftalık ders saatleri ve grup değiştirme kuralları her ders yılı başında Program Direktörlüğünce kararlaştırılır.

Eğitim süresi
MADDE 8 – (1) İngilizce hazırlık sınıfında eğitimin süresi en çok iki yarı yıldır.
(2) İngilizce hazırlık programında daha önce iki yıl okuyup başarısız olan ve Öğrenci Seçme Sınavı veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı ile yeniden kayıt hakkı elde eden ön lisans ve lisans öğrencileri hazırlık sınıfına tekrar kayıt yaptırabilir.
(3) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, gerekli not ortalamasını sağlayamadıkları için ilişiği kesilen lisans öğrencilerine akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılacak yeterlik sınavlarına üç yıl süresince katılma hakkı tanınır. Sınavlara katılmayanlar için mazeret sınavı açılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Sınavlara katılmak için adayların Senato tarafından belirlenen akademik takvimde belirtilen tarihe kadar Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvuru yapması zorunludur.

Devam durumu
MADDE 9 – (1) İngilizce hazırlık programında derslere devam zorunludur. Öğrenciler bulundukları sınıfın derslerine, girmedikleri ders miktarı 20 saati geçmemek üzere Program Direktörlüğü tarafından belirlenen oranda devam etmek zorundadır. Program Direktörlüğünce kabul edilen bir mazereti olmadan devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler bulundukları sınıfta başarısız sayılır.
Başarı ve değerlendirme
MADDE 10 – (1) İngilizce hazırlık sınıfı öğrencilerinin başarı durumları yeterlik sınavı ile belirlenir. Yeterlik sınavını alabilmek için gerekli olan koşullar Program Direktörlüğünce belirlenir. Hazırlık sınıfının ileri düzey gruplarında olan öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda başarılı olan lisans ve ön lisans öğrencileri, ikinci yarıyılda birinci sınıf İngilizce derslerini alırlar. Birinci yarıyıl sonunda başarılı olan lisansüstü öğrenciler, kabul edildikleri programlara kayıtlarını yaptırırlar. Sınavda başarısız olanlar hazırlık sınıfında eğitime devam eder.
(2) (Değişik RG 11.04.2011-27902 )Yıl sonunda başarılı olamayan hazırlık sınıfı öğrencilerinin yaz okuluna ve yaz okulu sonundaki yeterlik sınavına katılma koşulları program direktörlüğünce belirlenir. Yıl sonunda ve/veya yaz okulu sonunda verilen yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında verilecek yeterlik sınavını Üniversiteye kayıt yaptıran yeni öğrencilerle birlikte alabilir. Başarısız olan hazırlık sınıfı öğrencilerinin ertesi yıl destek sınıfına devam koşulları program direktörlüğünce belirlenir. Lisansüstü öğrencileri de destek sınıfına devam edebilirler.
(3) Başarısız olan hazırlık sınıfı öğrencilerinden ertesi yıl destek sınıfına devam hakkı verilmeyenlerin, destek sınıfında veya bunu izleyen ders yılı başında verilen yeterlik sınavında başarısız olanların Üniversite ile ilişikleri kesilir. Ancak ön lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler, öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar yeterlik sınavında başarılı olmak koşuluyla, destek sınıfı sonrasında birinci sınıfa kaydolabilirler.
(4) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan yeterlik sınavlarında başarı notu; ön lisans öğrencileri için en az %50, lisans öğrencileri için en az %60, yüksek lisans öğrencileri için en az %65 ve doktora öğrencileri için en az %70’tir.

İzinli sayılma
MADDE 11 – (1) İngilizce hazırlık programında okuyan öğrencilere yarıyıl izni verilmez.
(2) İngilizce hazırlık programı öğrencilerinden bir yıllık izin için başvuranlardan geçerli nedenleri olanlara ilgili Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile sadece bir kere olmak üzere izin verilebilir. Öğrencilere izin verilecek geçerli nedenler, belgelemeleri şartıyla şunlardır;
a) Hastalık veya sağlıkla ilgili mazeretleri nedeniyle sağlık raporu olması,
b) Tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılmaması sonucu askere alınmış olması,
c) Öğrencinin geçimini engelleyen maddi ve ailevi, ölüm, doğal afet veya benzeri beklenmedik nedenlerin ortaya çıkması,
ç) Yurtdışında öğrenim görmek üzere veya öğrenimleri ile ilgili olarak görevlendirilmiş olunması,
d) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı veya 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumlarından sürekli uzaklaştırma veya çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması.
(3) Bir yıl için izinli sayılan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılının başında verilen yeterlik sınavını yeni öğrencilerle birlikte alabilir. Sınavda başarısız olan öğrencilerin İngilizce hazırlık programına devam hakları saklıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 1/4/1996 tarihli ve 22598 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 13 – (1) 5/11/2003 tarihli ve 25280 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bu içerik 05/12/2014 tarihinde güncellenmiştir.