Ders Tanımları

 

OHK5887 Seminer
Öğrenciyi teze hazırlayan ve öğrencinin seçtiği tez konusuna yönelik araştırma ve okumalar yaptığı süreçtir.

OHK5888 Tez
Tez öğrencinin seçtiği alandaki bakış açısını belirler. Tezin amacı, her öğrencinin metodolojik bir yaklaşımla düşüncelerini ve yaptığı çalışmayı geniş bilimsel bir çerçeveye oturtmasını sağlar. Tezin önemli bir özelliği de her öğrencinin okuma ve anlama becerisni geliştirerek güçlü bir içselleştirme yaratmaktır.

OHK5901 Borçlar Hukuku Özel Konular I
Bu ders dâhilinde sözleşmelerin kurulması, hükümleri, tiplerine göre çeşitleri incelenecektir.

OHK5902 Borçlar Hukuku Özel Konular II
Bu ders dâhilinde sözleşmelerin kurulması, hükümleri, tiplerine göre çeşitleri incelenecektir.

OHK5903 Medeni Hukuk Özel Konular I
Türk Medeni Kanunu ve Kat Mülkiyeti Kanununda yapılan son değişiklikler bu dersin konusu olarak incelenecektir.

OHK5904 Medeni Hukuk Özel Konular II
Bu derste Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve uygulamasındaki değişiklik ve gelişmeler incelenecektir.

OHK5905 Ticaret Hukuku Özel Konular I
Yasalaşması beklenen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile Ortaklıklar Hukuku'nda çok önemli değişiklikler öngörülmüş bulunmaktadır. Ders kapsamında Tasarı'nın tamamen ticaret hukuku sisteminden çıkardığı kurumlar ve öngördüğü değişiklikler ele alınacaktır. Bu bağlamda, özellikle anonim ortaklıklarda ultra vires kuralı, anonim ortaklıklarda tedrici kuruluş gibi çıkartılan kurumlar ile tek kişilik anonim ortaklık, tek kişilik limited ortaklık, yönetim kurulu kararlarının butlanının tespiti davası gibi getirilen yepyeni kurumlar yanı sıra var olan kurumlardaki değişiklikler ders kapsamını oluşturacaktır. Bu yönde anonim ortaklıkta yönetim kurulunun işleyişi ve yönetim kurulu üyelerinin yükümlülükleri, genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin yenilikler, genel kurul kararlarının butlanının tespiti davası, güçlendirilen ve yeni eklenen azınlık ve bireysel pay sahipliği hakları, imtiyazlı paylara ilişkin değişiklikler, oy hakkı ve kullanılması ile ilgili olarak proxy, bağımsız denetim sistemi, bağlı nama yazılı payların devri, hukuki sorumluluğa ilişkin ortak hükümler, kurumsal yönetim ilkelerinin görünüm biçimleri, ticaret ortaklıklarının birleşme ve bölünmelerine ilişkin hükümler, şirketler topluluğu, hakim şirket, yavru şirket kavramları ele alınacaktır.

OHK5906 Ticaret Hukuku Özel Konular II
Bu derste, sermaye piyasası hukukunun temel kavramları, menkul kıymetler, özellikle hisse senetleri ve satışı, oydan yoksun hisse senetleri, tahviller, halka arz aşamaları, kayıtlı sermaye sistemi, kayıtlı sermaye sistemine tâbi olan şirketler, özellikle holding şirketler, bu şirketlerde yönetim kuruluna tanınmış yetkiler, kamunun aydınlatılması ilkesi ve kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde inceleme konusu edilecektir.

OHK5907 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Özel Konular I
Globalleşen dünyada, ülkeler arası ekonomik rekabet ve işsizlik sorunu ülkelerde İş Hukukunun giderek istihdam hukukuna dönüşmesine neden olmaktadır. Bu çerçeve içinde bu derste 4857 sayılı İş Kanunu ile ilk defa İş Hukukuna giren iş güvencesi konuları ile zorunlu çalıştırma konuları, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve de kamuoyunda istihdam paketi olarak adlandırılan 15.05.2008 tarih ve 5763 sayılı Kanunla getirilen istihdamı teşvik önlemleri ele alınacaktır.

OHK5908 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Özel Konular II
Bu ders kapsamında sosyal güvenlik sistemimizi tek çatı altında toplamak, norm ve standart birliği sağlamayı amaçlamak üzere çıkarılan 5510 sayılı Kanun ile getirilen sistem ele alınacaktır. Yasayı daha yürürlüğe girmeden önemli ölçüde değiştiren 17.04.2008 tarih ve 5754 sayılı Kanun 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihini 1 Ekim 2008 olarak belirlemiş olup, bu kanunla getirilen değişiklikler de incelenecektir.

OHK5911 Spor Hukuku
Bu ders spor ve eğlence yönetimine dair ve öğrencilere legal konular ve süreçleri tanıtmak ve ana legal problemlerini incelemek ve tanımak amacını taşımaktadır. Bu anlamda spor ve eğlence aktivitelerinin hukuki zorunlulukları ve yükümlülüklerinin profesyonel alanlardaki vakkalarda incelenmesini ve anlaşılmasını hedeflemektedir.

OHK5950 İş Hukuku
Bu derste ele alınacak konu başlıkları: İş hukukunun temel kavramları ve ilkeleri; Bireysel düzeyde işçi ? işveren ilişkileri; Hizmet sözleşmesi; Hizmet sözleşmesinden doğan borçlar; İş Güvencesi, İhbar ve Kıdem Tazminatı; İşin düzenlenmesi ile ilgili iş kanunu hükümleri:; Çalışma süreleri, fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil, yıllık ücretli izin.

OHK5951 Ticaret Hukuku
Ticari işletme, ticari işler ve sonuçları, ticaret unvanı, haksız rekabet ve marka hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku konuları bu dersin konularının oluşturmaktadır.

OHK5991 Seçmeli Konular I
Bilişim teknolojisinde son yirmi yılda yaşanan gelişim, eser kavramı altında korunan fikri ürünlerin; kitap, kaset veya DVD gibi fiziki bir formattan bağımsız olarak doğrudan internet yoluyla pazarlanabilmesi imkânını getirmiştir. Bu yeni durumu düzenlemek amacıyla hazırlanan 1996 tarihli WIPO Anlaşmalarının AB, ABD ve Türk hukuk sistemlerindeki yansımaları ve elektronik yayıncılık açısından getirdiği yasal rejim, dersin temel eksenini oluşturmaktadır. Bu çerçevede P2P yazılımların (Napster, LimeWire vb.) üretim, dağıtım ve kullanımının ortaya çıkardığı hukuki meselelerin örnek davalar ışığında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Hukukun yazılım yoluyla uygulanması anlamına gelen DRM (Digital Rights Management) başlığı altında ise, dijital ortamda eser korumasına yönelik teknolojik önlemlerin, enformasyon toplumundaki hukuki ve ekonomik sonuçları üzerinde durulacaktır. Genetik ve biyolojik kökenli bilginin eser korumasından ne şekilde yararlanabileceği meselesi, veri-tabanı ve yazılım korumasının hukuki niteliği üzerinden tartışılacaktır.

Bu içerik 19/07/2017 tarihinde güncellenmiştir.